S3-51074.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Raad en commissies

Mijn voorbereide bijdragen aan de belangrijkste discussies in gemeenteraad en commissies.

Wat ik daadwerkelijk in de commissie- of raadsbehandeling heb gezegd kan van de voorbereide inbreng afwijken, onder andere omdat een thema in een (interruptie-)debat al aan de orde is geweest, het punt door meerdere fracties al is genoemd of omdat ik mijn bijdrage heb moeten inkorten vanwege tijdsdruk.

Alle raads en commissiedebatten zijn na te luisteren, en bij raadsdebatten ook na te kijken, via Raad in Beeld op de gemeentelijke website.

Raad: Deregulering in het fysieke domein

11 nov 2014 - Gemeenteraad

In beide commissievergadering ben ik uitgebreid ingegaan op de verschillende vergunningenstelsels die het college wil schrappen. Ik zal mijn bijdrage nu beperken tot het toelichten van een tweetal amendementen die ik namens GroenLinks zal indienen: een visie op ruimtelijk-juridisch beleid en het handhaven van de kapvergunning.

In de aanvullende memo bij het raadsvoorstel geeft de wethouder nog steeds nauwelijks antwoord op mijn vragen omtrent het voorstel de aanlegvergunning te schrappen. De wethouder schrijft slechts "Naar onze mening draagt het schrappen van aanlegvoorschriften bij aan zowel de vermindering van regeldruk als een vergroting van de flexibiliteit binnen bestemmingsplannen. Daar waar dit tot ongewenste situaties leidt kan in plaats daarvan gewerkt worden met een algemeen verbod, of regulering door middel van algemene regels." Hoe de wethouder tot die mening komt ligt hij echter nergens toe.

Raad: Bestemmingsplan Euregio Bedrijvenpark 2013

11 nov 2014 - Gemeenteraad

In stadsdeelcommissie oost deed ik een tweetal voorstellen om de regels van het bestemmingsplan Euregioterrein te wijzigen. Dit met als doel meer zekerheid voor omwonenden. Vanwege het technische karakter van het bestemmingsplan en de wijzigingen die ik voorstelde, kan ik me indenken dat het debat voor een leek moeilijk te volgen was.

Daarom zal ik het nu zo simpel mogelijk proberen uit te leggen. Geheel in Jip-en-Janneketaal zal het  niet lukken, want ik kan me niet voorstellen dat Annie M.G. Schmidt in haar boekjes heeft geschreven over bestemmingsplannen, rechtszekerheid of amendementen. Maar ik zal het zo simpel mogelijk houden.

Commissie: Deregulering fysiek domein (2)

03 nov 2014 - Stedelijke commissie

Tijdens de stedelijke commissie van 6 oktober heb ik namens GroenLinks aangegeven hoe wij tegen nut en noodzaak aankijken van de 13 vergunningstelsels die het college ter discussie stelt.
GroenLinks kwam tot de volgende samenvattende conclusie:
De ventvergunning en splitsingsvergunning kunnen wat ons betreft worden afgeschaft;
De aanlegvergunning, kapvergunning, omzettingsvergunning en ontheffing sluitingstijden willen wij in stand houden;
Voor de overige 7 vergunningen kunnen wij ons voorstellen dat in plaats van een uitgebreid vergunningsteldel er algemene regels in de APV worden opgenomen. Het gaat dan om de terrasvergunning, standplaatsvergunning, reclamevergunning, uitwegvergunning, kampeervergunning, stookvergunning en ontheffing openbare ruimte.

Raad: Ontsluiting Rutbeek

21 okt 2014 - Gemeenteraad

In de stadsdeelcommissie van 7 oktober jl. ben ik uitgebreid ingegaan op de rammelende berekeningen en niet onderbouwde aannames in het onderzoek van Royal Haskoning DHV. Ik zal de meeste punten daarvan niet herhalen, maar wil ivm. de moeizame beantwoording van mijn technische vragen nog kort even ingaan op de stikstofberekeningen.
De conclusie dat de Hegebeekweg de beste ontsluiting voor het bungalowpark is, volgt uit twee cruciale onderwerpen: namelijk de exploitatie en de stikstofdeposities. De mate waarin het extra verkeer leidt tot extra stikstofdeposities in omliggende Natura-2000 gebieden bepaalt in hoeverre er een passende MER-beoordeling nodig is, waarvoor een uitgebreid en duur onderzoek gevoerd zou moeten worden.

Commissie: Gids Buitenkans

20 okt. 2014 - Stedelijke Commissie

GroenLinks staat voor het principe van een compacte stad in een groen buitengebied. Dit betekent dat wij vinden dat nieuwbouw en andere stedelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk in het bestaande stedelijk gebied dienen plaats te vinden en het dat voor buitengebied rust, ruimte, landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten voorop staan en versterkt dienen te worden.
Dit betekent niet dat er in het buitengebied helemaal niets gebouwd zou mogen worden, maar betekent wel dat private belangen nadrukkelijk ondergeschikt zijn aan het maatschappelijk belang van een groen, leefbaar en natuurlijk buitengebied.

De originele Gids Buitenkans is door in 2008 door de toenmalig GroenLinks wethouder Van der Zee opgesteld, en is altijd door de GroenLinks-fracties gesteund. Tot nu toe is de Gids Buitenkans hèt kader geweest waaraan GroenLinks intitiatieven in het buitengebied heeft getoetst. Indien een voorgestelde ontwikkeling binnen de kaders van de Gids pastte, stemde GroenLinks er mee in. Als een ontwikkeling niet binnen de Gids paste, zoals onlangs nog het voorstel drie woningen te bouwen op het voormalige tuincentrum het Snippert, heeft GroenLinks steevast via een stemverklaring laten weten niet te kunnen instemmen.

Commissie: Veranderen en bezuinigen in de openbare ruimte

20 okt 2014 - Stedelijke commissie

Bezuinigen is nooit leuk, en gaat altijd ten koste van werkgelegenheid en het serviceniveau naar onze inwoners. Echter, wanneer de keuze moet worden gemaakt tussen bezuinigen in de fysieke leefomgeving of bezuinigen op zorg en ondersteuning voor mensen die het moeilijk hebben, zal GroenLinks voor het eerste kiezen.

In Nederland zijn we gewend aan een zeer zorgvuldig onderhouden openbare ruimte. Scheuren in wegen worden prompt gerepareerd en het gras ligt er altijd strak gemaaid bij. Wanneer je over onze landsgrenzen kijkt zie je vaak een heel ander beeld. Wegen zien er veel vaker uit als een lappendeken waarbij de ergste scheuren en gaten met kleine stukjes asfalt zijn gedicht, en het gras in de bermen staat er een stuk hoger, en is door de vele (on)kruiden vaak ook een stuk kleurrijker.
Want minder onderhoud is niet in alle opzichten een verslechtering. Voor de natuur en biodiversiteit is een sober gemaaide berm van aanzienlijk meer waarde dan een veld dat er als een biljartlaken bij ligt.

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3