S3-43435.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Commissie: resultaten Enschede Wekt Op

3 april 2017 - Stedelijke commissie

In 2009 heeft deze gemeenteraad, op initiatief van het enige college waarvan GroenLinks deel uitmaakte, de nota "Nieuwe Energie voor Enschede" vastgesteld, waamee werd ingezet op het verduurzamen van onze energiebehoefte, het opwekken van duurzame energie in onze gemeente en energiebesparing. Sindsdien zijn we bijna een decennium verder, zijn onze energieambities - tot tegenzin van GroenLinks - naar beneden bijgesteld, is er nog geen windmolen gerealiseerd en is ook het aandeel zonnepanelen op gemeentelijke/openbare panden en terreinen niet om over naar huis te schrijven. Als we ook als Enschede onze verantwoordelijkheid willen nemen, en voor GroenLinks bestaat daarover natuurlijk geen enkele twijfel, dan zullen we ook echt actie moeten ondernemen. Niet alleen praten en beleidsnota's schrijven, maar vooral doen!, volop aan de slag met het opwekken van duurzame energie in onze gemeente.

De maatschappij is er ook steeds meer klaar voor, zie bijvoorbeeld de opkomst van allerlei bewonersinitiatieven en de forse winst die de partijen die nadrukkelijk pleiten voor de energietransitie op 15 maart hebben geboekt. Natuurlijk zal het nimby-effect blijven spelen en moeten we luisteren naar bezwaren, onder andere om waar nodig te kunnen compenseren. Maar net zoals we als maatschappij hebben kunnen wennen aan bijvoorbeeld molens, fabrieksschoorstenen, hoogbouw, hoogspanningsmasten en snelwegen in ons landschap, zullen we er (weer) aan moeten wennen dat de energie die wij gebruiken, in het landschap om ons heen opgewekt zal worden.

Het bedrijfsleven staat te springen om de transitie vorm te geven, en onze aarde en onze toekomst kunnen echt niet meer wachten. Dus waar wacht het college nog op? We kunnen het ons niet veroorloven eerst weer een half jaar uit te trekken voor het opstellen van een structuurvisie, we hadden gisteren al moeten beginnen met die zonne- en windprojecten waarvoor draagvlak is.

GroenLinks wil de complimenten geven aan alle burgers, groepen, bedrijven en instellingen die de afgelopen periode hebben meegedacht en zich hebben uitgesproken voor het opwekken van duurzame energie in Enschede. Zonder andere partijen tekort te doen, wil ik in het bijzonder de constructieve bijdragen noemen van de Usseler Es en Stawel.

Maar, en dat moet ik helaas ook zeggen, met alle steun en constructieve bijdragen zijn we er nog lang niet. Om in 2050 volledig duurzaam in onze energievoorbehoefte te kunnen voldoen, zal er veel meer nodig zijn dan enkele windmolens op bedrijventerreinen, zonnepanelen op onze daken en zonneweiden in de Kransen van de Usseler Es, op de Boeldershoek, langs Rijksweg 35 en nabij het vliegveld. Voor GroenLinks zijn deze projecten dan ook niet meer dan de allereerste aanzet, waarmee gisteren al met de uitvoering had moeten worden begonnen.

GroenLinks ziet het vervolg dan ook als volgt:

- Nu direct, samen met eigenaren, bewoners en stakeholders in het betreffende gebied, beginnen met het realiseren van de in het raadsvoorstel genoemde locaties voor zonne- en windenergie. Dus niet eerst een structuurvisie daarvoor schrijven, maar waar mogelijk direct aan de slag, en waar het bestemmingsplan moet worden gewijzigd direct met de benodigde procedures beginnen. Wat betreft het zoekgebied voor windmolens: dit komt voor een groot deel overeen met het zoekgebied dat deze raad al in 2008 heeft vastgesteld en dat is opgenomen in onze gemeentelijke structuurvisie. En ook "Nieuwe Energie voor Enschede" maakt gewoon deel uit van onze gemeentelijke structuurvisie.

- Tegelijkertijd beginnen met het ontwikkelen van beleid voor de daaropvolgende jaren. En dat zou best in de vorm van een structuurvisie mogen. Maar dan een veel bredere energievisie dan het college ons nu voorstelt: betrek daarin niet alleen zon en wind, maar ook technieken als geothermie, warmte-koude opslag, warmtenetten en andere (nieuwe) technieken, en, minstens zo belangrijk, energiebesparing.
Essentieële onderdelen van dat traject, en dus die visie, zijn het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor duurzame energieprojecten en het ruimte bieden aan bewoners en bedrijven om op kleine schaal (straat/buurt/buurtschap) gezamenlijk energieprojecten te starten. Denk bijvoorbeeld aan een aantal agrariërs die voor gezamenlijk gebruik een zonneweide of windmolen willen realiseren, een VvE die op hun dak zonnepanelen of stadsturbines wil plaatsen, een groep bewoners die samen een stukje landbouwgrond kopen om zonnepanelen voor eigen gebruik aan te leggen. De mogelijkheden zijn eindeloos en de gemeente moet daarin nooit de beperkende factor zijn, maar juist de stimulerende, faciliterende en verbindende factor.

Het raadsvoorstel

GroenLinks vindt het voorliggende raadsvoorstel dan ook te beperkt en onnodig vertragend, en zou het graag als volgt willen formuleren:

 1. Samen met eigenaren, bewoners en stakeholders in het betreffende gebied realiseren van zonne- en windprojecten binnen de uit "Enschede Wekt Op" voortgekomen concentratiegebieden, wanneer er voldoende draagvlak is:
  1. het concentratiegebied voor windenergie bestaat uit de werklocaties de Grote Plooy, de Marssteden (met inbegrip van een strook grond aan de noordzijde van de Windmolenweg), de Josink Es, het Transportcentrum, het Havengebied, het Euregiobedrijventerrein en een zone langs de RW35 (zoals aangeduid in fig. 1 in dit voorstel);
  2. het concentratiegebied voor zonne-energie bestaat uit de bebouwde kom, de voormalige vliegbasis Twente, de kransen van de Usseler Es, een zone langs de RW35 en de Boeldershoek (zoals aangeduid in fig.2 in dit voorstel);
  3. het vrijwaringsgebied voor zonnepanelen en windturbines bestaat uit de Natura 2000-gebieden 'Aamsveen' en 'Lonnekermeer' (zoals aangeduid in fig. 3 in dit voorstel);
  4. buiten de onder a, b en c genoemde concentratiegebieden, faciliteert de gemeente ten allen tijde energieprojecten als daarvoor voldoende draagvlak bestaat.
 2. Als beleidsuitgangspunt voor de ontwikkeling van bestemmingsplannen vast te stellen, dat het bij woningen, boerderijen en bedrijven in het buitengebied mogelijk is tot 1000m2 aan zonnepanelen op maaiveldniveau te plaatsen, alsmede op agrarische percelen mogelijk is een windturbine met ashoogte van max. 30 meter te plaatsen.
 3. Een structuurvisie energie (Energievisie) te ontwikkelen waarmee de kaders worden gecreëerd om in Enschede de transitie naar een duurzame energievoorziening te realiseren, en waarin in ieder geval de volgende thema's centraal dienen te staan:
  1. waar mogelijk naast zon en wind ook andere bestaande en nieuwe duurzame energietechnieken te benutten, zoals geothermie, warmte-koude opslag, warmtenetten, etc;
  2. het vergroten van draagvlak voor duurzame energieprojecten;
  3. ruimte bieden aan (kleinschalige) energie-initiatieven vanuit de maatschappij;
  4. energiebesparing;
  5. mogelijkheden voor kort- en langdurige opslag van duurzaam opgewekte energie;

Reacties  

#1 Henk Daalder Pak de Wind 11-04-2017 21:18
Windparken op bedrijven terreinen zijn niet zo handig, omdat dan alleen bedrijven er van profiteren, slecht voor het draagvlak".
Eis van de bedrijven dat ze het windpark plan eerst aan de eigen medewerkers verkopen. Elk huishouden een kavel koop-windpark voor eigen gebruik. wat rest, kan door de bedrijven geexploiteerd worden.
Een huishouden koopt een kavel windpark voor bijv 2000 EUR, en wekt daarmee 4000 kWh/j op, voor 2 c/kWh

Plaats reactie

Gerelateerd:

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
December 2018
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6