S3-41048.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Commissie: bestemmingsplan cultuurhistorie

31 jan. 2017 - Stedelijke commissie

GroenLinks hecht veel waarde aan de cultuurhistorie van onze gemeente. Vele gebouwen en verschillende buurten en landschappen hebben een bijzondere waarde, en dienen daarom voor toekomstige generaties behouden te worden.
In december 2014 heeft deze gemeenteraad de structuurvisie Cultuurhistorie vastgesteld, samen met de cultuurhistorische waardenkaart en een beleidskaart cultuurhistorie. Tegelijk heeft de gemeenteraad het college opdracht te geven een bestemmingsplan op te stellen om de belangrijkste cultuurhistorische waarden in onze gemeente te beschermen. Na een tweetal voorbereidingsbesluiten, ligt dat bestemmingsplan nu voor.

Maar voordat ik in ga op dat bestemmingsplan, wil ik eerst nog even een ander punt mbt cultuurhistorie aan de orde stellen.

naoorlogse monumenten

In deze raad hebben we meermaals gesproken over het al dan niet aanwijzen van een dozijn naoorlogse panden als gemeentelijk monument. Hoewel de geneenteraad in de vorige raadsperiode tot twee keer toe het toenmalige college opdracht heeft gekregen de naoorlogse panden toe te voegen aan de gemeentelijke monumentenlijst, is het daar helaas niet van gekomen. Na de verkiezingen heeft het nieuwe, huidige college besloten deze opdracht niet uit te voeren. GroenLinks heeft toen nog een motie ingediend om alsnog toevoeging aan de monumentenlijst af te dwingen, maar die motie heet het op één stem na niet gehaald.

Een tweetal erfgoedorganisaties zijn toen naar de rechter gestapt, en de rechter heeft op 22 dec jl. geoordeeld dat de gemeente voor elk pand alsnog/opnieuw een afzonderlijke afweging moet maken waarbij alle belangen zorgvuldig meegewogen worden. GroenLinks vraagt zich af op welke wijze het college gehoor denkt te geven aan deze uitspraak, of er al wordt gewerkt aan deze nieuwe afwegingen en wanneer we het resultaat kunnen verwachten.

bestemmingsplan

Terug naar het bestemmingsplan

GroenLinks is blij dat er nu een bestemmingsplan voor ligt waarmee cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en gebieden bescherming krijgen. Op het eerste gezicht ziet het bestemmingsplan er goed uit, en GroenLinks kan instemmen met de gekozen methodiek (de regels), waarbij voor wijziging cq sloop een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd en de gemeente advies vraagt aan een cultuurhistorisch deskundige, alvorens over het al dan niet verlenen van de vergunning te besluiten.

Echter, toen ik de plankaart behorende bij het bestemmingsplan zelf eens goed ging bekijken, en ook de cultuurhistorische waardenkaart er eens naast legde, riep het bestemmingsplan me vooral vragen op.
De keuze van zowel gebouwen als gebieden die in het bestemmingsplan zijn aangewezen als zijnde "karakteristiek" (voor gebouwen) of "waarde - cultuurhistorie" dan wel "overige zone - cultuurhistorisch attentiegebied" (voor gebieden) is een volstrekt andere keuze dan die is gemaakt op de cultuurhistorische waardenkaart en de beleidskaart cultuurhistorie.

verschillen

Veel gebieden die op de beleidskaart zijn aangegeven, komen in het bestemmingsplan helemaal niet terug. En van de panden die op de waardenkaart staan aangegeven, komt ook een groot deel niet in het bestemmingsplan voor.

Nu is enige mate van verschil tussen waardenkaart cq beleidskaart enerzijds en bestemmingsplan anderzijds nog wel te verklaren door nieuwe inzichten en het herstellen van fouten op de eerdere kaarten. Zo stond bijvoorbeeld de Melkhal niet op de waardenkaart, maar is deze gelukkig en terecht wel in het bestemmingsplan opgenomen. Tegelijkertijd stond het bouwdeel naast de Melkhal, waar theather Mystiek is gevestigd wel op de waardenkaart, maar ontbreekt deze, naar mijns inziens onterecht, ineens op de bestemmingsplankaart.

beleidskaart

Afgelopen vrijdag, toen ik de grote verschillen tussen waardenkaart en bestemmingsplankaart ontdekte, heb ik technische vragen gesteld: Op basis van welke criteria is besloten gebouw of gebied al dan niet in het bestemmingsplan opgenomen, hoe verhoudt deze keuze zich tot de waardenkaart en vanwaar de grote verschillen. Vanmiddag werd ik door een ambtenaar gebeld, die aangaf dat ik niet naar de waardenkaart, maar naar de beleidskaart moest kijken. Nadat wat onduidelijkheid over welke beleidskaart het dan exact ging uit de wereld was geholpen, heb ik ook de vergelijking tussen beleidskaart en bestemmingsplan gemaakt. Op de beleidskaart staan alleen gebieden en lijnen aangegeven, geen gebouwen of puntvormige objecten. De vraag mbt de keuze van gebouwen kon dus niet aan de hand van de beleidskaart worden beantwoord.

Trouwens, in het overzicht van wijzigingen op het bestemmingsplan, de laatste pagina van de beantwoording van de zienswijzen, staat geschreven dat een aantal fouten zijn hersteld. Het gaat om een drietal gebouwen die "wel op de waardenkaart [stonden], maar niet (juist) op de verbeelding behorend bij dit bestemmingsplan zijn overgenomen. Mbt gebouwen schijnt de waardenkaart dus wel degelijk als input voor het bestemmingsplan te zijn gebruikt. Maar naast deze 3, zijn er -binnen het plangebied van dit bestemmingsplan- nog ca 250 andere gebouwen die wel op de waardenkaart staan, maar niet in het bestemmingsplan opgenomen. Hoe zit het met deze panden?

Wanneer het gaat om de keuze voor te beschermen gebieden, geeft de beleidskaart echter ook nauwelijks meer duidelijkheid. De beleidskaart lijkt veel meer op de waardenkaart dan op het nu voorliggende bestemmingsplan. Dus ook mijn vraag mbt de keuze om gebieden al dan niet in het bestemmimgsplan op te nemen, kan niet aan de hand van de beleidskaart worden beantwoord.

Daarnaast staan er op de waardenkaart vele puntvormige objecten en op zowel waarden- als beleidskaart diverse waardevolle lijnvormige structuren (historisch wegennet, voormalige spoorwegen). Deze zijn helemaal niet opgenomen in het bestemmingsplan. Waarom niet?

conclusie

Met het bestemmingsplan Cultuurhistorie willen we waardevolle elementen (gebouwen, gebieden) bescherming bieden. Dat betekent dat aan eigenaren van gebouwen in die zones beperkingen worden opgelegd mbt verbouw en sloop. Terecht wat GroenLinks betreft, want het maatschappelijk belang kan soms boven individuele belangen uitstijgen.
Om dat maatschappelijk belang te dienen, is het echter wel van belang om helder en consequent beleid te voeren, zodat aan iedereen is uit te leggen wat dat belang is, en waarom de ene pandeigenaar wel met beperkingen te maken krijgt en de ander niet.

Het feit dat het bestemmingsplan zo wezenlijk verschilt van de eerder door de gemeenteraad vastgestelde waardenkaart en beleidskaart cultuurhistorie, zonder dat er een goede onderbouwing van deze verschillen gegeven is, kan de indruk van willekeur in het gemeentelijk beleid geven. En daarmee zagen aan de stoelpoten van de onderbouwing van ons beleid t.a.v. bescherming cultuurhistorie.

GroenLinks wil van de wethouder dan ook een stevige onderbouwing van de keuzes die ten grondslag liggen aan het wel of niet opnemen van zowel gebouwen als gebieden in het bestemmingsplan, met daarbij een afdoende verklaring indien deze keuze afwijkt van de waardenkaart (wanneer het gaat om gebouwen) dan wel de beleidskaart (wanneer het gaat over gebieden).
Als het college deze onderbouwing niet kan leveren, dan rest slechts één optie, namelijk: terug naar de tekentafel.

Plaats reactie

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3