S3-08405.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Commissie: Structuurvisie luchthavengebied

10 okt. 2016 - Stedelijke Commissie

GroenLinks is teleurgesteld in deze structuurvisie, die weinig meer omhelst dan een opsomming van de al bekende plannen en wensen voor het gebied, aangevuld met de tien spelregels van het Kwaliteitsteam. Daardoor komt geen integraliteit, geen symbiose tussen functies tot stand. Dat is een fundamentele tekortkoming van deze visie.

Economisch

Een economische onderbouwing en marktverkenning van de verschillende plandelen (met name AMM en vliegactiviteiten) ontbreken geheel, zodat wij niet kunnen oordelen of de plannen levensvatbaar zijn.
De plannen voor het AMM/bedrijvengedeelte zijn in zulke algemeenheden omschreven, dat niet kan worden uitgesloten dat hier bedrijven komen die prima elders in de regio gehuisvest kunnen worden. De  structuurvisie borgt niet dat dit niet het zoveelste bedrijventerrein in Twente wordt waar te weinig kwaliteit wordt geboden. En daar wordt het bedrijfsleven niet mee geholpen, maar wel een prachtig en waardevol gebied aangetast.
In de tussentijd wordt er nog steeds vanuit oude en losstaande plannen ontwikkeld, wordt er niet de tijd genomen om echt voor die kwalitatieve, samenhangende invulling te gaan. Een advies dat tijdens het afscheidsfeestje van het kwaliteitsteam nadrukkelijk naar voren kwam, luidde: Neem even de tijd om echt voor die samenhang en kwaliteit te gaan, en neem in de tussentijd geen onomkeerbare besluiten.

Waarden

In de visie wordt op geen enkele wijze inzichtelijk gemaakt hoe de bestaande landschappelijke, architectonische en cultuurhistorische kwaliteiten, milieuwaarden, leefbaarheid, integraliteit en samenhang worden gerespecteerd en geborgd. Deze waarden worden in de structuurvisie niet helder beschreven en in kaart gebracht. Er wordt niet inzichtelijk gemaakt hoe het terrein kan worden ingericht en hoe bij die inrichting de bestaande waarden worden geborgd.

Er wordt in de structuurvisie überhaupt niet vanuit kwaliteit gedacht. De spelregels van het Kwaliteitsteam lijken er een beetje als extra paragraaf aangeplakt, in plaats van dat ze echt onderdeel uitmaken van deze visie. Want in geen van de andere paragrafen wordt beschreven hoe de voorgenomen ontwikkelingen zich relateren tot deze spelregels.

Hetgeen het kwaliteitsteam zelf schrijft in haar jaarverslag 2015 spreekt wat dat betreft boekdelen:

"Het is afgelopen jaar moeilijk geweest om als Kwaliteitsteam de juiste positie te verkrijgen binnen een lopend traject. De pro actieve rol en de focus op het gehele gebied (dus groter dan het noordelijk deel) in haar regionale context heeft bij omgevingspartijen veel goodwill en positieve steun opgeleverd. Echter binnen de bestaande projectorganisatie ondervonden we weerstand en weinig bereidheid om op een andere wijze naar de gebiedsontwikkeling te kijken. De drang om klanten te werven voor het gebied kwam niet altijd overeen met de visie van kwaliteitsteam om vanuit kernwaarden en samenhang naar het gebied te kijken. Dit leverde spanning op en op bestuurlijk niveau heeft het Kwaliteitsteam samen met Topteam meermalen aangedrongen op een ‘stand still’, zodat het gebied niet verrommelt en haar kernwaarden verliest."

GroenLinks vindt dat essentiële paragrafen ontbreken en de structuurvisie niet inzichtelijk maakt hoe aan de uitgangspunten van Wientjes - namelijk "een integraal ontwikkelperspectief", "het combineren van groen en rust met de bruisende energie van duurzame hightech bedrijvigheid" en "het koesteren van het fraaie groene landschap tussen de steden" - wordt voldaan. De structuurvisie is nog lang niet af en dus niet gereed voor besluitvorming.

MER

De MER beoordeelt de plannen zeer negatief als het gaat om verstoring van natuur door geluid en geeft aan dat significant negatieve effecten als gevolg van verzuring niet op voorhand kunnen worden uitgesloten.
In de inleiding schrijft de MER-commissie hierover:
"De Commissie constateert dat het MER en de Passende beoordeling nog niet aannemelijk maken dat de ontwikkelingsruimte aanwezig is in het PAS (Programma Aanpak Stikstofdepositie). Daarnaast is ook nog niet duidelijk of en hoe de gebiedsontwikkelingen zijn geborgd in het PAS. Het MER en de Passende beoordeling  geven daar geen expliciete duidelijkheid over. Buiten de mogelijkheden die het PAS kan bieden zijn geen mitigerende maatregelen of alternatieven uitgewerkt waarmee negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie kunnen worden voorkomen." en "De Commissie merkt op dat indien deze ruimte niet beschikbaar is [in het PAS] de gebiedsontwikkelingen zonder (mitigerende) maatregelen en/of alternatieven niet uitvoerbaar zijn." Dat zijn stevige woorden.

Kort gezegd: College, ADT: U heeft uw huiswerk nog niet af! U heeft nog niet aangetoond hoe significant negatieve effecten op de natuur, met name Natura 2000-gebied het Lonnekermeer, zullen worden voorkomen. Wanneer bent U van plan dat onderzoek wel te doen?

Ook mbt geluid heeft de commissie MER verschillende opmerkingen, die dhr Blijleven van Landschap Overijssel zojuist al benoemde. Wat gaat het college met deze opmerkingen van de MER-commissie doen?

GroenLinks heeft in het recente verleden al meermaals grote kanttekeningen geplaatst bij de enorme geluidsruimte die wordt geboden, en zal in het kader van de tijd dat nu niet herhalen. GroenLinks blijft van mening dat de voorgestelde geluidscontour absoluut niet past in deze kwetsbare omgeving.

In de commissievergadering van 23 mei dit jaar heeft GroenLinks het college al op de stevige bewoordingen in het MER gewezen en gevraagd hoe het college in het verdere proces gaat zorgen dat verstoring en verzuring van natuur worden beperkt. Wethouder Welman gaf toen aan één ding zeker te weten, namelijk dat het college GroenLinks op dit punt niet gaat bedienen. En inderdaad, met de voorliggende structuurvisie wordt GroenLinks op dit punt niet bediend. Maar heeft het college wel door dat het niet alleen om de wens van GroenLinks gaat, maar ook om wensen van vele landschap- en natuurorganisaties, omwonenden, de Commissie van Wijzen en nu dus ook de MER-commissie? Of vindt het College hun mening, en de planten- en diersoorten die in gevaar kunnen komen, het ook niet waard te bedienen? Wat betekent 'rentmeesterschap' dan voor dit college?

 

GroenLinks kan, zoals U duidelijk zal zijn, niet instemmen met deze structuurvisie en doet een zeer stevige oproep aan het College en ADT om te zorgen dat de aanvullende onderbouwing mbt de stikstofdeposities zsm wordt toegevoegd en dat er in het vervolg wel respectvol wordt omgegaan met landschap en natuur in het groene hart van Twente. Deze structuurvisie laat nog niet zien dat dat wel gebeurt.

Plaats reactie

Gerelateerd:

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
December 2018
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6