S3-23455.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Interpellatie: Informatievoorziening mbt TecBT

8 nov 2016 - Gemeenteraad

Voorzitter,
In navolging van de bijdrage van mevr. Visser van EnschedeAnders.nl, waar zij vooral de algemene geschiedenis van dit dossier schetste, zal ik namens GroenLinks met enkele quotes van het kwaliteitsteam schetsen hoe deze zich relateren tot de besluitvorming die in deze raad heeft plaatsgevonden.

Nota van Uitgangspunten Noordelijk deelgebied

Op 24 april 2015 brengt het kwaliteitsteam een advies uit op de "Uitgangspuntennotitie NRD noordelijk deelgebied". Nu kan ik me goed herinneren dat we in deze raad de "Nota van uitgangspunten Middengebied" hebben besproken, maar een NvU voor het noordelijk gebied kon ik me zo snel niet herinneren. Na het zelf te hebben nagezocht, en het ook de griffie te hebben gevraagd, blijkt dat deze NvU voor het noordelijk gebied helemaal niet langs de raad is gegaan. Waarom hebben wij deze nota niet ter voorgelegd gekregen, terwijl we de nota voor het Middengebied wel hebben besproken en vastgesteld?

Het kwaliteitsteam was namelijk nogal kritisch op deze NvU voor het noordelijk deelgebied. Ze schreef o.a. "Wanneer deze notitie zo wordt gepubliceerd voorspellen wij grote problemen met het maatschappelijk veld," en benoemde daarbij vele inhoudelijke verbeterpunten, waaronder "Wij adviseren om de varianten anders samen te stellen met een evenwichtiger beeld van niet vliegen tot tamelijk veel vliegbewegingen...;" en "De ruimtelijke kracht en kwaliteit van het gebied moet meer doorklinken in de notitie;"

Doordat de uitgangspuntennotitie voor het noordelijk deelgebied niet langs de raad is gegaan, hebben wij als raad ook geen kennis kunnen nemen van het advies dat het kwaliteitsteam hierop heeft uitgebracht. We weten helemaal niet wat er verder met deze uitgangspuntennotitie is gebeurd en ook niet in hoeverre de adviezen van het kwaliteitsteam zijn verwerkt, maar hebben op 9 november 2015 wel de Notitie Reikwijdte en Detailniveau besproken en vastgesteld. Een notitie waarvoor de uitgangspuntennotities voor het middengebied en het noordelijk gebied de onderleggers moeten zijn geweest. Ook op 9 november had de raad geen kennis van het advies dat het kwaliteitsteam ruim een half jaar daarvoor had gegeven. We zullen dan ook nooit kunnen weten of deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau er anders zou hebben uitgezien, mocht de uitgangspuntennotitie voor het noordelijk gebied wel langs de raad zijn gegaan en de raad daarbij wel kennis hebben gehad van het advies van het kwaliteitsteam.

En het is deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau die weer als basis diende voor de MER en voor de structuurvisie, omgevingsvisie, bestemmingsplannen en luchthavenbesluit.

We hebben dus een belangrijke stap in het proces gemist, en juist een stap waar het kwaliteitsteam een stevig en kritisch advies op had.

Risico op versnippering en verrommeling of de juiste volgorde in besluitvorming

Op 3 juni 2015 schreef het kwaliteitsteam in een brief aan de heren Welman en Van Hijum:

"Wat ons betreft is er snelheid geboden als het gaat om het gebiedsprofiel en spelregels op hoofdlijnen. Wij willen U dan ook met klem verzoeken dit voor de zomer vast te stellen als richtinggevend kader voor de gebiedsontwikkeling. Ondanks de afgesproken 'stand still', merken wij dat er door ADT afspraken met partijen worden gemaakt waardoor er steeds minder handelingsruimte is richting de toekomst en het gebied verder wordt versnipperd en zelfs verrommelt."

Vergelijkbare kritische noten heeft GroenLinks geuit bij de bespreking van de omgevingsvergunningen voor van Eck en AXL: "we missen de samenhang en zouden eerst een totaalvisie moeten vaststellen." Echter, toen wij op 28 september 2015 de omgevingsvergunning voor AXL in de stedelijke commissie besproken, wist deze raad niet dat het kwaliteitsteam al 3,5 maand daarvoor bovenstaande advies had gegeven.

Het kwaliteitsteam schreef op 3 juni nota bene: "we merken dat de afspraken met AXL een eigen dynamiek kennen en niet gekoppeld worden aan de (andere) inzichten van het Topteam en Kwaliteitsteam." en "Om te voorkomen dat ons doembeeld waarheid wordt, namelijk dat TecBT uiteindelijk een netto 22 hectare bedrijventerrein wordt in plaats van een iconische internationale demonstratie en ontwikkelzone in een aantrekkelijke landschappelijke setting, moet dit aan de voorkant goed met de betreffende partijen worden gecommuniceerd, en in alle documenten worden geborgd. Wij hebben tot op heden niet het vertrouwen dat dit voldoende gebeurt en willen via deze brief nogmaals onze zorgen daarover kenbaar maken."

Namens GroenLinks gaf ik in mijn inbreng op 28 september aan: "Voordat we welke verdere stap dan ook nemen [in dit geval de omgevingsvergunning voor AXL], wil GroenLinks, op basis van de visie van het Top- en Kwaliteitsteam, het debat over de concrete toekomst voor het luchthavengebied voeren." Helaas vonden de andere fracties in deze raad dat debat niet nodig. Zouden ze dat wel hebben gevonden als ze kennis hadden van de sterk vergelijkbare adviezen van het kwaliteitsteam? En waarom heeft de wethouder, toen wij nadrukkelijk aangaven eerst de visie van het kwaliteitsteam te willen bespreken, niet aangegeven dat het kwaliteitsteam dat eigenlijk ook vind, en is er toen niet alsnog een voorstel in die richting toegezegd?

Nieuwe manier van ontwikkelen

In haar jaarverslag over 2015 schreef het kwaliteitsteam op de laatste pagina een kritische noot: "...Echter binnen de bestaande projectorganisatie ondervonden we weerstand en weinig bereidheid om op een andere wijze naar gebiedsontwikkeling te kijken. [...] Op bestuurlijk niveau heeft het kwaliteitsteam meermalen aangedrongen op een 'stand still', zodat het gebied niet verrommelt en haar kernwaarden verliest." Ook in haar eindadvies van afgelopen maand schreef het kwaliteitsteam nog "In de dagelijkse praktijk blijkt dat de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden niet zijn doorgevoerd. [...] Er is geen duidelijke knip gemaakt tussen het ‘oude’ en ‘nieuwe’ verhaal. De opdracht aan ADT is bestuurlijk nooit aangepast. Binnen de bestaande opdracht heeft ADT haar werk voortgezet, terwijl het Kwaliteitsteam aan de slag ging vanuit het nieuwe kader.". En dat terwijl Wientjes toch overduidelijk had aangegeven dat we op een andere manier moesten gaan ontwikkelen! Hoe kan het dan, dat dat twee jaar later nog steeds niet bij onze bestuurders en het ADT is geland?

Conclusie

Alles bij elkaar krijgen wij het gevoel dat bestuurders en ADT blijven vasthouden aan oude strategieën, daarbij niet wilden luisteren naar de maatschappij en oppositie, adviezen van Wientjes en Kwaliteitsteam in de wind sloegen en vooral essentiële informatie aan de gemeenteraad hebben onthouden. Ook lijken de bestuurders geen grip te hebben op de koers van het ADT en de relatie tussen Kwaliteitsteam, Topteam, ADT en zichzelf.

Plaats reactie

Gerelateerd:

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3