S3-31800.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Raad en commissies

Mijn voorbereide bijdragen aan de belangrijkste discussies in gemeenteraad en commissies.

Wat ik daadwerkelijk in de commissie- of raadsbehandeling heb gezegd kan van de voorbereide inbreng afwijken, onder andere omdat een thema in een (interruptie-)debat al aan de orde is geweest, het punt door meerdere fracties al is genoemd of omdat ik mijn bijdrage heb moeten inkorten vanwege tijdsdruk.

Alle raads en commissiedebatten zijn na te luisteren, en bij raadsdebatten ook na te kijken, via Raad in Beeld op de gemeentelijke website.

Commissie: resultaten Enschede Wekt Op

3 april 2017 - Stedelijke commissie

In 2009 heeft deze gemeenteraad, op initiatief van het enige college waarvan GroenLinks deel uitmaakte, de nota "Nieuwe Energie voor Enschede" vastgesteld, waamee werd ingezet op het verduurzamen van onze energiebehoefte, het opwekken van duurzame energie in onze gemeente en energiebesparing. Sindsdien zijn we bijna een decennium verder, zijn onze energieambities - tot tegenzin van GroenLinks - naar beneden bijgesteld, is er nog geen windmolen gerealiseerd en is ook het aandeel zonnepanelen op gemeentelijke/openbare panden en terreinen niet om over naar huis te schrijven. Als we ook als Enschede onze verantwoordelijkheid willen nemen, en voor GroenLinks bestaat daarover natuurlijk geen enkele twijfel, dan zullen we ook echt actie moeten ondernemen. Niet alleen praten en beleidsnota's schrijven, maar vooral doen!, volop aan de slag met het opwekken van duurzame energie in onze gemeente.

Commissie: Uitwerking motie gebiedsregisseur

27 febr 2017 - Stedelijke commissie

Het college vraagt ons advies hoe de motie gebiedsregisseur uit te werken. In haar brief schetst het college een tweetal dilemma's waar ze tegenaan loopt:
- Onze motie heeft betrekking op het hele gebied. Echter niet op alle deelterreinen heeft de gemeente (volledige) zeggenschap.
- Het is aan de grondeigenaar op welke wijze hij het gebied binnen de gestelde planologische kaders wil ontwikkelen. De publieke rol beperkt zich tot de terreinen welstand, ruimtelijke kwaliteit en vergunningverlening.

Graag verwijs ik weer eens terug naar de Commissie van Wijzen. In haar rapport stelde de commissie:
"Er dient gekozen te worden voor een integraal ontwikkelperspectief. Kiezen voor een integraal ontwikkelperspectief betekent dat de huidige ontwikkelstrategie voor het gebied zal moeten worden aangepast. Het zal consequenties hebben voor de wijze van financieren, grond uitgeven, parkmanagement etc. De commissie constateert dat door de huidige wijze van gebiedsontwikkeling het hele gebied versnippert en het ensemble verloren dreigt te gaan."

Commissie: bestemmingsplan cultuurhistorie

31 jan. 2017 - Stedelijke commissie

GroenLinks hecht veel waarde aan de cultuurhistorie van onze gemeente. Vele gebouwen en verschillende buurten en landschappen hebben een bijzondere waarde, en dienen daarom voor toekomstige generaties behouden te worden.
In december 2014 heeft deze gemeenteraad de structuurvisie Cultuurhistorie vastgesteld, samen met de cultuurhistorische waardenkaart en een beleidskaart cultuurhistorie. Tegelijk heeft de gemeenteraad het college opdracht te geven een bestemmingsplan op te stellen om de belangrijkste cultuurhistorische waarden in onze gemeente te beschermen. Na een tweetal voorbereidingsbesluiten, ligt dat bestemmingsplan nu voor.

Raad: structuurvisie luchthavengebied

8 nov 2016 - Gemeenteraad

Voorzitter,

De structuurvisie is misschien geen stuk waar derden rechten aan kunnen ontlenen, het is wel degelijk een richtinggevend stuk dat verwachtingen wekt. Goed bestuur houdt ook in dat je reële verwachtingen wekt en deze nakomt.

GroenLinks vindt de onderbouwing nog niet in orde, en dus de structuurvisie nog niet rijp voor besluitvorming: De PAS, mitigerende maatregelen, exploitatie, geluidscontouren, beschrijving en borging waarden, advies kwaliteitsteam ontbreken. Een deel van die onderbouwingen moeten nog aantonen of de structuurvisie überhaupt uitvoerbaar is.

Interpellatie: Informatievoorziening mbt TecBT

8 nov 2016 - Gemeenteraad

Voorzitter,
In navolging van de bijdrage van mevr. Visser van EnschedeAnders.nl, waar zij vooral de algemene geschiedenis van dit dossier schetste, zal ik namens GroenLinks met enkele quotes van het kwaliteitsteam schetsen hoe deze zich relateren tot de besluitvorming die in deze raad heeft plaatsgevonden.

Commissie: Programmabegroting, deel duurzame leefomgeving

7 nov. 2016 - Stedelijke Commissie

Voorzitter,

Langzaam maar zeker dringt het belang van duurzaamheid steeds meer binnen onze gemeente door. GroenLinks is dan ook blij te zien dat duurzaamheid een zeer prominente plek binnen de nieuwe begroting heeft gekregen. Natuurlijk vindt GroenLinks dat er nog wel een tandje bij kan, en daar zullen we dan ook enkele voorstellen voor doen.

Ik zal kort de verschillende thema's binnen stedelijke ontwikkeling langslopen, te beginnen bij het grondbeleid.

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3