S3-31800.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Motie Raadsenquête

12 juli 2011 - Gemeenteraad

Motie ingediend bij de bespreking van het Bestemmingsplan Vaneker 1e fase

Motie unaniem ondertekend en aanvaard


De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op 12 juli 2011 ter bespreking van het raadsvoorstel 15067 Bestemmingsplan ’t Vaneker fase 1, daarin betrekkend het onderzoeksrapport OTB in opdracht van de rekenkamercommissie Enschede naar ’t Vaneker, dd 1 juli 2011,

constaterende dat:

 • in het onderzoeksrapport OTB wordt gesteld dat, los van besluitvorming over het bestemmingsplan fase 1, de raad in een breder perspectief kan bepalen dat verdere realisatie van het project ’t Vaneker aan een aantal randvoorwaarden zal moeten voldoen;
 • deze randvoorwaarden (volgens de onderzoekers) zouden kunnen gaan om het sturen op kasstromen om het afzetrisico te beperken, het vragen om beter inzicht in de grondexploitatie van het hele project inclusief besluitvorming, inclusief deelgebieden en woningaantallen en een betrokkenheid bij de evaluatie van de pilot;
 • in de brief van het college als reactie op het onderzoek wordt gesproken over het misverstand dat er in het plan slechts sprake zou zijn van één grondexploitatie, terwijl het (volgens het college) in de praktijk gaat om een samenhangend gebied met verschillende grondexploitaties en posities van de Gemeente Enschede;

overwegende dat:

 • deze constateringen niet enkel voor ’t Vaneker gelden, maar het voor alle lopende grondexploitaties in principe geboden is om nadere randvoorwaarden te verkennen met het oog op verdere risicobeheersing;
 • dat ook mogelijke misverstanden met betrekking tot samenhang tussen grondexploitaties in de verschillende gebiedsontwikkelingen in de stad voorkómen resp. weggenomen dienen te worden, met name die van Vaneker, UsselerEs en Eschmarke;
 • dat meer in het algemeen (besluitvorming)processen met betrekking tot deze gebiedsontwikkelingen meer moeten worden ingericht op de noodzaak tot (tussentijdse) bijsturing aan de hand van actuele (markt)omstandigheden, en de raad hierin een duidelijke positie moet krijgen vanuit het gegeven dat deze gebiedsontwikkelingen bij moeten dragen aan het realiseren van de (meerjarige) gewenste beleidseffecten uit de toekomstvisie;
 • in 2009 de gemeenteraad heeft ingestemd met de conclusies en aanbevelingen van zowel het rekenkamerrapport ‘Een spel van grenzen’ als ‘Aan grond gebonden’ en een aantal aanbevelingen uit die rapporten, gelet op de hierboven vermelde constateringen, kennelijk nog onvoldoende doorwerken;
 • de wethouder in zijn memo van 1 juni jl. heeft aangegeven de raad na de zomer actief te betrekken bij de ambtelijke herziening MPG en hierbij een samenhangende kwalitatieve en kwantitatieve bijstelling van prioriteringen, actualisering van prognoses en herziening van het MPG na te streven, waarbij scenario’s voor fasering en opbrengstenstijging inz. Eschmarke, Vaneker en UsselerEs essentieel zijn voor het (toekomstig) financieel resultaat van het grondbedrijf;
 • de (zeer) grote risico’s en onzekerheden die bestaan met betrekking tot de lopende exploitaties van met name de grote gebiedsontwikkelingen, ook een actieve rol van de raad vereisen;
 • het voor het voor die rol van de raad van belang is om te onderzoeken welke betekenis het terzake gevoerde bestuur heeft gehad in de afgelopen 12 jaar in relatie tot de ernst van de huidige problematiek;
 • het daarom van belang is actoren uit het verleden en getuigen/deskundigen te horen, en de art 155 b en 155c van de gemeentewet hiertoe de raad de vereiste bevoegdheden leveren;
 • het hiervoor noodzakelijk is dat een raadsonderzoek conform artikel 155a Gemeentewet wordt ingesteld;

besluit:

 1. een onderzoek in te stellen als bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet (raadsenquête);
 2. te bepalen dat het onderwerp van onderzoek zich voorlopig onder meer zal uitstrekken over:
  • de mate waarin de gerezen financiële problematiek van het grondbeleid en de negatieve gevolgen daarvan voor de toekomst van de gebiedsontwikkelingen toe te rekenen zijn aan het gevoerde bestuur vanaf 1999;
  • de wijze waarop de samenhang tussen de diverse grondexploitaties van de grote gebiedsontwikkelingen vanuit het marktperspectief van betekenis is geweest op de besluitvorming met betrekking tot verwerving en ontwikkeling van de deze locaties in die periode;
  • de mate waarin de eerder door de raad vastgestelde aanbevelingen van de rekenkamer (2009), zijn doorgevoerd in het huidige (grond)beleid terzake;
  • aanbevelingen te formuleren voor een modern grondbeleid met bijpassende instrumenten, methodieken en processen, in het bijzonder gericht op adequate en tijdige informatievoorziening aan de raad.
 3. op korte termijn de raadsgriffier een verkenning te laten uitvoeren naar de nadere vraagstelling voor het onderzoek, in afstemming met de ambtelijke organisatie met het oog op voorkómen van mogelijk overlap in activiteiten in het najaar;
 4. de raadsgriffier te verzoeken voorbereidingen te treffen tot samenstelling van een klankbordgroep van extern deskundigen, die in aanloop naar en gedurende het onderzoek de gewenste kwaliteit kunnen borgen;
 5. het raadspresidium op te dragen een raadsvoorstel uit te brengen voor de raadsvergadering van 26 september a.s., waarin opgenomen is de benoeming van de onderzoekscommissie, een nadere uitwerking van het onderzoeksonderwerp en de onderzoeksvraag alsmede een toelichting (cf de Enquêteverordening gemeente Enschede 2003);
 6. cf. artikel 155f van de gemeentewet het college op te dragen de door de raad geraamde kosten van dit onderzoek op te nemen in de ontwerpbegroting 2012-2015, en de kosten hiervan in het lopende begrotingsjaar ten laste te brengen van de algemene dienst.

Plaats reactie

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
December 2018
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6