S3-43435.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Fractiejaarverslag 2012

Vastgesteld op de ALV van 3 april 2013

Jelle Kort, Robin Wessels, Tiny Hannink

Inleiding
Het wordt voorspelbaar, maar we kunnen er niet omheen. Ook 2012 was in vele opzichten een crisisjaar. De werkloosheid nam toe, de aanbesteding van Luchthaven Twente mislukte (volgens verwachting), de gemeente moest haar laatste financiële reserves aanspreken om af te boeken op haar projecten en bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer haalde GroenLinks ternauwernood vier zetels.

Een roerig jaar dus waarin overigens de GroenLinks raadsfractie in Enschede prima heeft gefunctioneerd. De fractie heeft in 2012 alle gelegenheid gehad om te werken aan sociale en fysieke onderwerpen in de raad en daarnaast ruim de tijd gegeven aan activiteiten buiten het stadhuis, zoals werkbezoeken in verschillende settings en vrijwilligerswerk, het verkrijgen van persaandacht en de toekomst van onze partij in Enschede: de kweekvijverfunctie. Jelle heeft GroenLinks beter leren kennen via een interne loopbaancursus: Zin in GroenLinks.
Overeenkomstig het voorgaande jaar voerden de economische crisis en Haagse tegenwind de raadsagenda aan. GroenLinks heeft laten zien ook in moeilijke tijden over goede idee‘n te beschikken. Zo diende de raadsfractie bij de begrotingsbehandeling een 'alternatieve begroting' in waarin het verhogen van de algemene reserve en het aanleggen van bestemmingsreserves voor zorg en de sociale werkvoorziening centraal stonden. De focus van de raadsfractie lag in 2012 vanwege de aanhoudende crisis, nog meer dan anders op sociale onderwerpen.

Dit verslag geeft een overzicht op hoofdlijnen van het fractiewerk in 2012. In dit stuk komt eerst de fractiebezetting aan de orde en de rol van de fractie in de raad. Vervolgens gaat het verslag over in een opsomming van de inhoudelijke punten, waarmee de fractie zich hoofdzakelijk bezighield. Daarbij komen ook activiteiten binnen de afdeling aan bod. Het jaarverslag is bedoeld om een indruk te geven en nadrukkelijk niet een compleet overzicht van onze activiteiten en plannen. Meer informatie vindt u op www.groenlinks-enschede.nl

Raadsfractie
De werkverdeling was in 2012 gelijk aan die in 2011, waarbij Judith Schepers ook dit jaar de fractie royaal en deskundig heeft ondersteund. De portefeuilles waren als volgt verdeeld:

 • Jelle Kort (fractievoorzitter): Bestuur & Middelen, Economie & Werk, Veiligheid, Cultuur. Commissies: stadsdeelcommissie centrum, raadscommissie gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o., rekenkamercommissie, rekeningencommissie, geloofsbrievencommissie.
 • Robin Wessels: Stedelijke ontwikkeling, Mobiliteit, Grondbeleid, Leefbaarheid, Duurzaamheid. Commissies: stadsdeelcommissies Noord en Oost, raadswerkgroep duurzaamheid. Raadsenquête Grondbeleid
 • Tiny Hannink: Opgroeien & Ontwikkelen, Wijkontwikkeling, Zorg & Welzijn. Commissies: stadsdeelcommissies Zuid en West.

GroenLinks in de Raad
Het is meestal niet eenvoudig om tot politieke meerderheden te komen voor GroenLinks-¥¥voorstellen. Voor belangrijke onderwerpen op vooral economisch en fysiek terrein zoekt de coalitie bij meningsverschillen vaak weer naar een compromis waardoor de oppositie buitenspel wordt gezet. Op sociaal beleid zijn de coalitiefracties wel onderling verdeeld en neemt het CDA vaak een linksere positie in dan de PvdA. Op deze momenten zijn coalitiepartijen genoodzaakt om met de oppositie samen te werken. Dat leidt soms tot positieve uitkomsten waar GroenLinks een inhoudelijke bijdrage aan levert, zoals bij het onderwerp leerlingenvervoer. Het zou mooi zijn als GroenLinks, ondanks de beperkte financi‘le ruimte, meer zichtbare successen boekt in 2013 (het jaar voor de verkiezingen), maar dat moet ons ook gegund worden. De kritische houding van GroenLinks in het luchthavendossier, dat de voorstanders in 2012 nog meer hoofdpijn bezorgde, werkt helaas door in de samenwerking op andere terreinen.

GroenLinks probeert van binnenuit bij te dragen aan slim gemeentelijk beleid. Vooruitgang, een lerende organisatie, solide financi‘n, onderbouwde keuzes en transparantie zijn daarbij onze uitgangspunten. Deze zijn in Enschede allerminst vanzelfsprekend en dat maakt het raadswerk in menselijk opzicht tot een zware klus. Antwoorden leiden niet zelden tot nieuwe vragen. De scholingsboulevard was zo'n onderwerp dat veel tijd heeft gekost en volgens de fractie aanleiding had moeten zijn voor een onderzoek.

Door de crisis worden veel realistische uitgangspunten van GroenLinks bijna als vanzelf omgezet in beleid. De gemeente koopt geen gronden meer aan en bijvoorbeeld de woonvisie stelt inbreiding boven uitbreiding. Deze realistischer houding geldt nog niet voor het luchthavendossier, maar de wal keert uiteindelijk het schip. Dit dossier heeft alle aandacht gekregen die het verdient en GroenLinks is hierop in de pers goed zichtbaar geweest, net als op sociaal beleid en zorg. De fractie probeert haar aandacht te verdelen. De deelname van Jelle aan de landelijke discussie over vuurwerk was ook afgelopen jaar weer een goede zet.

De algemene beschouwingen
De begrotingsbehandeling stond voor GroenLinks in het teken van financiële gezondheid, sociaal beleid, zorg en duurzaamheid. De algemene beschouwingen staan integraal op groenlinksenschede.nl

Werk en Inkomen
Linda Voortman, Tweede Kamer-lid voor GroenLinks vat het als volgt samen: het beleid van Rutte-I wordt voortgezet door Rutte-II maar dan door PvdA-bewindslieden. Zo is dat. De budgetten voor participatie en reïntegratie imploderen, de sociale werkvoorziening wordt bijna weggesaneerd zonder voldoende alternatieven via het bedrijfsleven, ouderen en uitkeringsgerechtigden leveren nog meer in dan anderen en verdringing van werk door werken met behoud van uitkering ligt constant op de loer. Armoede en schuldproblematiek nemen toe en in 2012 heeft ondanks groot verzet van GroenLinks, SP en CDA de raad toch het budget voor armoedebeleid afgeroomd. De raadsfractie probeert binnen de mogelijkheden die er zijn, de gevolgen van de crisis en het Haagse afbraakbeleid zoveel mogelijk te beperken.

Cultuur
GroenLinks is een cultuurpartij. Jelle heeft in 2012 gepleit voor het vasthouden van de ambities met de nieuwe culturele infrastructuur die Enschede in de afgelopen jaren heeft gekregen. De gemeente bezuinigt zo weinig mogelijk op cultuur en heeft van zich laten horen wegens de onevenredig harde rijksbezuinigingen op de cultuursector in Enschede. GroenLinks heeft met succes aandacht gevraagd voor de achtergestelde financi‘le positie van poppodium Atak.

Stedelijke ontwikkeling en grondbeleid
Robin heeft deelgenomen aan de raadsenquête grondbeleid waarvan de conclusies en aanbevelingen unaniem door de gemeenteraad zijn aangenomen. Robin heeft hierin vooral naar boven gehaald dat prognoses omtrent de vraag naar woningen en bedrijven te positief waren en werden gebruikt om de hoge ambities te onderbouwen. In sommige gevallen werd er zelfs bewust een hogere prognose gekozen omdat deze beter aansloot bij de hoge ambities. Ook ontbrak het hierbij aan een kritische blik en second opinion. Signalen uit de gemeentelijke organisatie over o.a. de aankomende crisis of de risico's in het grondbedrijf werden vaak terzijde geschoven en kwamen niet bij de gemeenteraad terecht. Al met al ontstond er een beeld waarin de grote ambities bovenal leidend waren en de aankomende crisis niet tijdig werd geconstateerd, met als gevolg dat er binnen Enschede veel meer plannen werden ontwikkeld dan de markt kon opnemen en de gemeente veel te veel grondposities heeft ingenomen, met alle financi‘le gevolgen van dien.
(Het eindrapport "Grip op Grond" is te downloaden onder publicaties.)

Volgend op de raadsenquete heeft de gemeenteraad de Stedelijke Koers vastgesteld. In de stedelijke koers zijn alle plannen voor wonen, kantoren en bedrijven tegen het licht gehouden en is er een keuze gemaakt welke plannen nog door moeten gaan, uitgesteld of afgesteld moeten worden. Qua woningbouw lag er een realistisch voorstel waar prognoses fors zijn bijgesteld en grondig in de plannen is gesneden. Wanneer het gaat om bedrijventerreinen bleef de coalitie echter vasthouden aan onrealistisch hoge ambities en haalde een voorstel van GroenLinks om de ontwikkeling van de Usseler Es te schrappen geen meerderheid, ondanks de zeer kritische houding van vooral de PvdA in de voorafgaande commissiebehandeling.

Bij de behandeling van de regionale kantorenvisie heeft GroenLinks specifiek aandacht gevraagd voor de leegstands-problematiek en het initiatief genomen tot een gezamenlijke motie "Aanpak Leegstand" van GroenLinks, CDA en D66. Robin is hiermee met een artikel in het blad Binnenlands Bestuur gekomen.

Duurzaamheid
Wethouder van Agteren pakt de duurzaamheidsdoelstellingen die in de vorige raadsperiode door onze wethouder zijn vastgesteld goed op. Het belang van duurzaamheid en met name CO2-reductie leeft breed binnen de gemeente. De GroenLinks-fractie volgt de ontwikkelingen kritisch en doet ook zelf voorstellen, onder andere bij de programmabegroting. Helaas heeft ons voorstel om ook vanaf 2015 alvast een budget voor duurzaamheid vast te leggen geen meerderheid gekregen.
Naar aanleiding van onze motie "Zonnepanelen op het RBT" die in 2011 met grote meerderheid is aangenomen, is in 2012 de aanbesteding gestart om op het RBT het grootste zonnepark van Nederland te realiseren.
Naast het scherp houden van raad en college betreffende energie-doelstellingen, heeft de fractie in 2012 vooral aandacht aan duurzaamheid gegeven in de thema's ruimtegebruik (sparen buitengebied, leegstandsbeleid) en mobiliteit (bevorderen fiets/ov)

Mobiliteit
2,5 jaar nadat GroenLinks haar fietsvisie aan toenmalig wethouder Goudt heeft aangeboden, is in januari 2012 de gemeentelijke fietsvisie vastgesteld. Een visie waarin veel punten uit de GroenLinks fietsvisie zijn terug te vinden. In de raadsbehandeling hebben we de visie nog aangescherpt met experimenten betreffende wachttijdindicatie en kortere wachttijden bij slecht weer. Met dit laatste punt heeft Robin het landelijke dagblad Metro gehaald.
Naast de fietsvisie is het thema mobiliteit veelvuldig aan de orde geweest. GroenLinks heeft aangetoond dat de maatschappelijke kosten en batenanalyse naar de NOEK (Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark) aan alle kanten rammelde, maar de coalitiepartijen wilden desondanks doorgaan met de voorbereidingen. GroenLinks heeft bij allerlei mobiliteit-¥¥gerelateerde onderwerpen daarnaast veelvuldig aandacht gevraagd voor de fiets en het Openbaar Vervoer, en onder andere de hoge prijzen van buskaartjes bij de chauffeur en de verslechtering van de treindienstregeling aan de orde gesteld.

Zorg en welzijn
GroenLinks wil blijven opkomen voor al wie kwetsbaar is. Ondertussen wordt het budget voor dit dossier steeds kleiner. Daarom is er dit jaar veel gekeken naar alternatieve oplossingen. Dat is vooral gevonden in de wijk, hulp dicht bij huis. Samen koken en samen eten is daarvan een goed voorbeeld. Ook het helpen van elkaar en gezelligheid vinden in de huiskamers van de buurt kwam langzaam aan op gang en kan vereenzaming voorkomen. Mantelzorgers worden waar mogelijk ingezet om de zorg dicht bij huis te realiseren.
Aangezien hierdoor heel vaak een beroep gedaan wordt op de mantelzorgers, met het risico van overbelasting heeft GroenLinks hiervoor extra aandacht gevraagd (en gekregen) en ze heeft er nauwlettend op toegezien dat de motie die hierover is aangenomen ook is uitgevoerd.
De woordvoerders zorg zijn in gesprek geweest met de ouderenbonden om samen te kijken hoe zorg en mantelzorg zodanig ingepast kan worden dat kwaliteit van leven gewaarborgd blijft. Het PGB (persoonsgebonden budget) in de WMO is in stand gebleven, maar staat onder sterke druk. Met behulp van vouchers, die kunnen worden ingezet voor betaalde hulp, wordt getracht mensen toch waar mogelijk eigen regie in hun leven te geven, zonder dat dit tot foute declaraties leidt.
Het was de bedoeling om dit jaar een WMO-raad in te stellen, ter vervanging van de huidige senioren- en gehandicaptenraad. Aangezien de meningen erg verdeeld waren, is het voorstel teruggetrokken.

Opgroeien en Ontwikkelen
Hierin speelden de scholingsboulevard met haar grote verlies en het leerlingenvervoer, dat versoberd diende te worden een grote rol.
Al vanaf de start van de scholingsboulevard bleek deze niet te functioneren en kampte ze met een groot verlies. Dit jaar is de knoop doorgehakt; de doorlopende leerlijn VMBO naar MBO is losgelaten. Eén gebouw, de UFO aan de wethouder Beverstraat is overgedaan aan het ROC, de andere twee gebouwen zijn ingericht voor alle MBO-leerlingen uit de gehele stad, vanaf klas 3. Het Stedelijk Lyceum, dat een groot tekort had, is uit de rode cijfers geholpen. Hoewel het geheel met veel ongenoegen uit de raad gepaard ging, leek dit toch de beste oplossing. Wij hopen dat de komende jaren de Enschedese schooljeugd weer kan rekenen op kwaliteit in het hele onderwijs gebied.
Die kwaliteit dreigde ook bij leerlingen vervoer, waar de landelijke tegemoetkoming pas vanaf 6 km is. Zeer gehandicapte leerlingen blijven recht houden op vervoer van huis uit. Een grote groep zou echter niet meer voor leerlingenvervoer in aanmerking komen. Ouders en betreffende scholen brachten het belang van dit vervoer nog eens uitgebreid onder de aandacht. Na een heftige discussie nam de raad een amendement van GroenLinks en de Christen-Unie aan waarbij dit vervoer vanaf 3 km van huis geregeld wordt.
De weekendschool is een prima aanvulling voor leerlingen met extra interesse. De fractie heeft hier dan ook met plezier aan meegewerkt.

Wijkontwikkeling
De wijkbudgetten hebben dit jaar heel wat activiteiten teweeg gebracht. Wijkraden werden nieuw leven ingeblazen, nieuwe teams om de wijkbudgetten te beheren werden gevormd. Heel veel wijken hebben het geld goed besteed en er zijn goede dingen bereikt.
Voor wijken zonder wijkraad is het moeilijk om deze wijkbudgetten in te zetten, zij kregen ondersteuning van o.a. Alifa. Het streven is voor iedere wijk een goed-functionerende wijkraad te hebben.
In iedere wijk zijn wijkcoach-¥¥teams ingevoerd. Zij staan voor 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener, waarbij de mogelijkheden die de hulpvrager wel heeft, volop benut worden. Dit moet zorgen voor betere, snellere oplossingen voor gezinnen met verschillende complexe problemen. Doordat één hulpverlener wordt ingezet, is er meer duidelijkheid voor de hulpvrager en wordt de hulp beter betaalbaar.

Luchthaven
In 2012 heeft de fractie doorlopend aandacht gegeven aan Luchthaven Twente. De mislukte aanbesteding eind 2012 is tot op heden niet aangegrepen door de politiek om met een haalbaar alternatief aan de slag te gaan. Een belangrijk aandachtspunt is transparantie. Wat zijn de gevolgen? Wat is de rol van de politiek en van bestuurders? In het voorjaar van 2013 moet duidelijk worden welke kant het opgaat met de onderhandse aanbesteding.

Een greep uit aangenomen voorstellen:

 • Motie lokaal maatwerk wietbeleid
 • Motie monitoring gevolgen bezuinigingen voor chronisch zieken en gehandicapten
 • Motie bescherming waardevolle particuliere bomen
 • Amendement cultuurplan Enschede: Atak
 • Amendement kennishuis in De Maere
 • Motie kinderpardon
 • Amendement leerlingenvervoer
 • Experimenten wachttijdindicatie en sneller groen bij regen voor fietsers
 • Motie Aanpak Leegstand

Over diverse thema's heeft de fractie in 2012 vragen gesteld. Voorbeelden zijn:

 • Politiecapaciteit en cameratoezicht
 • Gevolgen bezuinigingen zorg
 • Verdringing van werk
 • Diverse thema's rondom de luchthaven
 • Aanpak van huiselijk geweld en huisverboden
 • Ouderenmishandeling
 • Gemeentelijke PGB-regelingen
 • Verslechtering NS-dienstregeling

De fractie en de partij
In 2012 bleef de fractie aandacht geven aan het versterken van de kring actieve leden. De uitgebreide fractie is een mooie manier om afdelingsleden met serieuze ambities voor het raadslidmaatschap mee te laten lopen en bekend te maken met het politieke werk in Enschede. Dat levert serieuze belangstelling voor het raadswerk op! Veel leden zijn actief in de werkgroepen van de afdeling. De fractie draagt graag bij aan de agenda van de werkgroepen zodat er voldoende productiviteit is en het uitdagend is om werkgroeplid te zijn. De werkgroep werk & inkomen ligt nog steeds stil. De fractie wil graag een rol spelen binnen de werkgroep maar is er niet verantwoordelijk voor.
Fractieleden staan open voor input en ze zijn per mail en telefoon eenvoudig te bereiken. Jelle en Tiny zijn actief op Twitter, Robin heeft een eigen website. De nieuwe ledenavond, een presentatie over onze afdeling en de lokale politiek gekoppeld aan een rondleiding door het stadhuis, is inmiddels traditie maar kent een wisselend animo.

Fractie en bestuur bezoeken regelmatig het landelijke congres. De fractie zou het toejuichen als er binnen de afdeling meer aan de voorbereiding (van voorstellen) werd gedaan. Wellicht komt er een beweging op gang om meer intern debat te voeren op provinciaal niveau n.a.v. het rapport van de commissie Van Dijk. Wellicht betekent dat ook iets voor de voorbereiding van congressen. De fractie wil graag in gesprek zijn met leden en met de stad. In januari hebben we daarom een zeer succesvolle debatavond gehouden over de toekomst van de voormalige vliegbasis.

Conclusie
Door de politieke verhoudingen en met name een coalitie die nauwelijks openstond voor voorstellen uit de oppositie, hebben we helaas niet al onze voorstellen kunnen realiseren. De fractie heeft echter in 2012 op een aantal voor GroenLinks belangrijke onderwerpen het debat bepaald en hiermee ook ruim media-aandacht gegenereerd. GroenLinks raadsleden werden met grote regelmaat in de lokale media genoemd en haalden enkele keren ook de landelijke pers. Op thema's als fietsbeleid, Luchthaven Twente, zorg en welzijn en armoedebeleid kon men in 2012 niet om GroenLinks heen.

Plaats reactie

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3