S3-48985.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Behaalde resultaten

Behaalde resultaten

Hierbij een overzicht van door mij, als GroenLinks raadslid, behaalde resultaten.

2014

- Burgers en betrokkenen krijgen de mogelijkheid bijzondere gebouwen en plekken aan te dragen om toegevoegd te worden aan de cultuurhistorische waardenkaart.

- Kleine aanscherpingen in de nieuwe Gids Buitenkans.

- Bij behandeling van het bestemmingsplan Euregioterrein brede steun gekregen voor mijn amendement met als doel overlast voor omwonenden beter te voorkomen.

- Samen met omwonenden veel aandacht gevraagd en gekregen voor alternatieve ontsluiting toekomstig bungalowpark Rutbeek om overlast omwonenden tegen te gaan. Helaas uiteindelijk geen raadsmeerderheid.

- Er zijn paragrafen duurzaamheid opgenomen in de nota evenementenbeleid en het afwegingskader evenementenvergunningen.

- Enschede keert zich tegen mogelijke schaliegaswinning

- Enschede start lobby bij Rijk om als gemeente meer zeggenschap te krijgen over activiteiten in onze ondergrond

- N.a.v. politieke vragen heeft Rabobank besloten unieke melkhal nog niet te slopen en herontwikkeling een kans te geven.

- Veel aandacht voor olielekkage in Epe en vragen gesteld over plannen olieopslag in Enschedese zoutcavernes. Betrokken bij organisatie hoorzitting over olieopslag.

2013

- De gemeente stelt waar mogelijk leegstaand vastgoed onder gunstige voorwaarden ter beschikking aan maatschappelijke initiatieven.

- Duurzaamheid, natuurwaarden en biodiversiteit worden als 4e kader toegevoegd aan de nieuwe kaders voor groenbeheer en onderhoud in Enschede.

- Vragen gesteld over voorgenomen sloop Redemptoristenklooster Glanerbrug.

- Het gebruik van het giftige onkruidbestrijdingsmiddel Roundup wordt gestopt.

- De gemeente gaat in overleg met bewonersbedrijf Beien over huisvesting van haar activiteiten in Enschede Noord.

- De Hegebeekweg wordt niet verhard, voor de bereikbaarheid van het toekomstige bungalowpark het Rutbeek wordt gebruik gemaakt van bestaande verharde wegen.

- Vanaf medio 2013 is er in raadsvoorstellen een paragraaf duurzaamheid opgenomen.

- Voor de langere-termijn prognoses rekent het Enschedese Grondbedrijf niet meer met ongefundeerde opbrengstenstijgingen, maar wordt voor zowel de kosten- als opbrengstenontwikkeling slechts een inflatiecorrectie gerekend.

- Veelvuldig met uitspraken, quotes en acties de lokale media gehaald.

- Na schriftelijke vragen heeft Connexxion eindelijk de lijnenkaarten en informatie bij bushaltes in Enschede geactualiseerd.

- Aandacht gevraagd voor de kwaliteit van dienstverlening en informatievoorziening aan reizigers in het Openbaar Vervoer.

2012

- Vragen gesteld over de verslechterde NS-dienstregeling voor Enschede

- Er komt een uitgebreide evaluatie van het nieuwe welstandsbeleid.

- Een GroenLinkse tegenbegroting opgesteld voor de begrotingsbehandeling in de raad.

- Deelgenomen aan de raadsenquête grondbeleid waarvan de conclusies en aanbevelingen unaniem zijn aangenomen. Naar boven gehaald dat prognoses veelal te positief waren en werden gebruikt om de hoge ambities te onderbouwen, dat het daarbij ontbrak aan een kritische blik en second opninion en dat signalen uit de organisatie, over o.a. de aankomende crisis of de risico's in het grondbedrijf, vaak terzijde werden geschoven en niet bij de gemeenteraad terecht kwamen.

- Diverse aanscherpingen in het landelijk verkiezingsprogramma van GroenLinks, o.a. betreffende tegengaan risicovol financieel beleid, woon-werkverkeer per ov onbelast laten, hoge bonussen extra belasten, documenten minder gemakkelijk als staatsgeheim bestempelen.

- artikel in Binnenlands Bestuur n.a.v. motie leegstand.

- Er komt een brede visie op leegstand, waarbij onder andere wordt gekeken naar de mogelijkheden die de gemeente heeft om alternatief gebruik te stimuleren.

- Indien een kantoor nieuw bouwt, dienen de betrokken partijen te komen met een visie op het oude, leegkomende kantoorpand.

- Er is een aanbestedingsprocedure gestart voor het realiseren van Nederlands' grootste zonnepark op het Regionaal Bedrijventerrein Twente.

- In de woonvisie zijn diverse door GroenLinks genoemde onderwerpen opgenomen, zoals veel aandacht voor duurzaamheid, energieneutraal bouwen en een nadruk op de binnenstad in plaats van uitbreidingswijken.

- Er blijft ruimte voor detailhandel in de woonbuurten zodat overal in de stad een aanbod aan basisvoorzieningen beschikbaar kan blijven.

- Artikel in Dagblad Metro n.a.v. motie wachttijdverkorting voor fietsers bij slecht weer.

- Twee-en-een-half jaar nadat ik namens GroenLinks onze fietsvisie aan toenmalig wethouder Goudt heb aangeboden, is de gemeentelijke fietsvisie "Enschede Fietsstad 2020" vastgesteld. Hierin zijn diverse punten uit de GroenLinks visie terug te vinden. 

- Er komt een experiment waarbij fietsers korter bij een verkeerslicht hoeven te wachten wanneer het regent.

- Er komt een experiment met wachttijd-indicatie voor fietsers bij verkeerslichten.

2011

- Een deel van het mobiliteitsbudget wordt specifiek gereserveerd voor maatregelen tbv fietsers.

- Grote stijgingen in de rioolheffing worden voorkomen door jaarlijks te evalueren en tijdig maatregelen te treffen.

- Er komt een extra ontsluiting voor het Kotmanpark aan de Zuiderval, zodat verkeers- en parkeeroverlast in de achterliggende woonbuurt zoveel mogelijk voorkomen wordt.

- Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om zonnecellen te plaatsen op leegstaande bedrijfskavels van het Regionaal Bedrijventerrein Twente.

- Veel aandacht gevraagd voor de slechte positie van het grondbedrijf en de te nemen maatregelen om deze positie te verbeteren. Raadsbrede steun gekregen voor een amendement dat het college oproept mogelijke maatregelen in beeld te brengen.

- Veel aandacht gevraagd voor de te hoge prognoses voor de afzet van bedrijventerreinen en het gebrek aan noodzaak om de Usseler Es te ontwikkelen.

2010

- Bomen blijven beschermd: de kapvergunning wordt niet geschrapt.

- Bij de organisatie van grote 'speciale' evenementen worden omwonenden vooraf nadrukkelijk betrokken.

- Deelgenomen aan het stadsdebat over het WK voetbal.

- Deelgenomen aan het GroenLinks debat over de Noordwest Tangent.

- Veel persaandacht voor de verregaande eisen die de FIFA stelt indien Nederland het WK voetbal wil organiseren, waaronder item op RTL-nieuws en te gast in TV-Oost programma Zomertijd.

- Vragen gesteld over het schrappen van de zondag-busdienst naar Boekelo en het Hogeland.

- Veel aandacht voor de stijgende OV-tarieven als gevolg van de invoering van de OV-chipkaart.

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3