S3-08405.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

Nieuwste artikelen

GroenLinks Enschede kijkt terug op een succesvolle raadsperiode

19 januari 2018 - LinksVoor

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat GroenLinks zich weer bijna vier jaar heeft ingezet voor rechtvaardigheid en duurzaamheid in Enschede. Om het in de toekomst ook goed of zelfs een stukje beter te hebben. Vanuit de oppositie was het niet altijd gemakkelijk om voor elkaar te krijgen wat we wilden, maar toch is het niet verkeerd om eens een paar zaken bij elkaar te zetten die we gedaan en bereikt hebben.

Hier zijn we trots op:

 • GroenLinks heeft gezorgd dat er een vergoeding blijft voor leerlingen die ver met het openbaar vervoer moeten reizen naar het voortgezet speciaal onderwijs;
 • Op ons initiatief heeft de gemeente een budgethandboek laten opstellen door het Nibud, waarmee de financiële situatie van minima in Enschede inzichtelijk is gemaakt;
 • GroenLinks heeft met succes gepleit voor een benadering van bijstandsgerechtigden die uitgaat van vertrouwen en kansen bieden;
 • GroenLinks heeft voorkomen dat natuur- en milieueducatie op scholen als gevolg van bezuinigingen zouden worden gestopt;
 • GroenLinks heeft gezorgd dat de gemeente geen gif meer gebruikt bij onkruidbestrijding;
 • GroenLinks heeft luchtkwaliteit op de agenda van de gemeenteraad gezet en diverse bijeenkomsten (mede) georganiseerd; GroenLinks heeft gezorgd dat er bij de bouw van een nieuw zwembad zal worden gekeken naar mogelijkheden om energieneutraal en aardgasloos te bouwen;
 • GroenLinks heeft stelling genomen tegen o.a. de plannen voor een burgerluchthaven, bedrijven op de Usseler Es en de Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark (NOEK);
 • GroenLinks heeft vaak voorstellen ingediend om plannen van de gemeente duurzamer te maken en met succes gepleit voor ambitieuzer duurzaamheidsbeleid;
 • GroenLinks heeft met tegenbegrotingen laten zien dat zorg, cultuur en sociaal beleid in Enschede niet afgebroken hoeven te worden.

Hoewel we ook met drie raadsleden in staat zijn om veel belangrijke dossiers te beïnvloeden, rekenen we erop dat we van de kiezer mogen groeien. We kunnen dan nog meer bereiken. Ook lokaal kan GroenLinks veel betekenen: verandering begint hier en verandering begint met uw stem!

Jelle Kort en Robin Wessels

Schriftelijke vragen Ja/ja-sticker

28 november 2017 - schriftelijke vragen

Een gemiddeld huishouden krijgt jaarlijks enkele tientallen kilo's reclamefolders door de brievenbus. Folders die voor een deel ongelezen in de papiercontainer belanden. Van steeds meer winkels zijn reclamefolders tegenwoordig digitaal te raadplegen, via een app, website of email. De noodzaak om reclame op papier te verspreiden wordt dan ook steeds minder.

Om verspilling van papier en energie tegen te gaan, wil Amsterdam het folderbeleid herzien. Nu krijgt iedereen reclamefolders in de brievenbus, tenzij er een nee/nee of nee/ja sticker op of bij de brievenbus is geplakt. Amsterdam wil dit omkeren, zodat alleen huishoudens die specifiek aangeven wel reclame te willen ontvangen -door een ja/ja-sticker op de brievenbus te plakken- nog reclamefolders in de brievenbus krijgen.

In een rechtszaak aangespannen door de folderbranche, heeft de rechter onlangs geoordeeld dat Amsterdam de ja/ja-sticker mag invoeren.

GroenLinks ziet in de ja/ja-sticker een interessante maatregel die kan bijdragen aan het duurzamer maken van onze gemeente en heeft hierover de volgende vragen aan het college:

 1. Is het College op de hoogte van het voornemen van Amsterdam om een ja/ja-sticker in te voeren en van de gerechtelijke uitspraak die dit voornemen goedkeurt?
 2. In hoeverre denkt het College dat deze maatregel kan bijdragen aan het verduurzamen van onze gemeente, bijvoorbeeld door minder verspilling van papier en energie?
 3. Vindt het college het invoeren van een ja/ja-sticker een goede maatregel voor Enschede? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wil het College hiermee aan de slag gaan?

Lees hier de antwoorden van het College

Motie Twents Landschap

13 november 2017 - Gemeenteraad

Motie ingediend in de raadsvergadering van 13 november 2017
Motie ingediend door GroenLinks
Motie aangenomen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 13 november 2017, besprekende de Programmabegroting 2018-2022;

Constaterende dat:

 • Het Twentse Landschap van bijzondere kwaliteit en grote waarde is, zowel vanuit natuurlijk/ecologisch als economisch perspectief;
 • Dit economisch perspectief met name tot uitdrukking komt in recreatie, toerisme en het woon- en vestigingsklimaat van onze regio, en wanneer goed benut een belangrijke peiler voor de Twentse economie kan zijn;
 • De verschillende Twentse gemeenten elk op hun eigen wijze omgaan met hun landelijke gebied;
 • Bestaande vormen van Twentse landschappelijke samenwerking, o.a. in de Groene Metropool, door bezuinigingen onder druk komen te staan;

Overwegende dat:

 • Twentse bewoners en bestuurders de bijzondere waarden van het Twentse landschap vaak als vanzelfsprekend zien;
 • Het in stand houden van deze waarden echter geen vanzelfsprekendheid is, maar gemeenschappelijke inzet en aandacht vereist;
 • Diverse grote maatschappelijke transities en veranderingen op stapel staan, zoals de energietransitie, klimaatverandering, vergrijzing, krimp en groei;
 • Deze veranderingen een forse weerslag zullen hebben op het Twentse landschap;

Van mening zijnde dat:

 • Een brede samenwerking tussen Twentse gemeenten noodzakelijk is om de bijzondere kwaliteiten en waarden van ons Twentse Landschap te behouden, versterken en benutten;

Draagt het College op:

 • In regionaal verband in te zetten op een sterkere samenwerking mbt het Twentse Landschap, met als doel de unieke waarden en kwaliteiten van ons landschap te behouden, versterken en benutten;
 • In overleg met de andere Twentse gemeenten te kijken waar gemeentelijk beleid t.a.v. het buitengebied beter op elkaar kan worden afgestemd en met elkaar in overeenstemming kan worden gebracht, zodat ruimtelijke kwaliteit en eenheid kunnen worden versterkt;

En gaat over tot de orde van de dag.

Motie Duurzaamheid bij subsidieverlening

13 november 2017 - Gemeenteraad

Motie ingediend in de raadsvergadering van 13 november 2017
Motie ingediend door GroenLinks
Motie aangenomen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 13 november 2017, besprekende de Programmabegroting 2018-2022;

Constaterende dat:

 • In de Enschedese subsidieverordening de mogelijkheid is opgenomen om aan een subsidieontvanger verplichtingen op te leggen "die duurzaamheid en de kwaliteit van het milieu bevorderen" (art. 15 lid c);
 • Enschede hier tot nu toe geen gebruik van heeft gemaakt;

Overwegende dat:

 • Subsidieverlening een middel is om via derden (de subsidie-ontvangers) maatschappelijke doelen te bereiken;
 • Een aanzienlijk deel van het gemeentelijke budget jaarlijks wordt besteed via subsidieverlening;
 • Verduurzaming en bevordering van milieukwaliteit belangrijke politieke doelen zijn;
 • We de mogelijkheden deze te stimuleren ten volle dienen te benutten;

Draagt het college op:

 • Bij het verlenen van subsidies, waar mogelijk en relevant, gebruik te maken van de mogelijkheid om aan de subsidieontvanger verplichtingen op te leggen die duurzaamheid en de kwaliteit van het milieu bevorderen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Amendement Sociale en duurzame keuzes voor Enschede

17 juli 2017 - Gemeenteraad

Amendement ingediend in de raadsvergadering van 17 juli 2017
Amendement ingediend door GroenLinks, EnschedeAnders, SP en PVDA
Amendement verworpen

De Raad van de Gemeente Enschede, in vergadering bijeen op 17 juli 2017 besprekend het raadsvoorstel ‘Zomernota 2017’.

Constaterende dat:

 • De transformatie in het sociaal domein via onder meer vroegsignalering en preventie tot besparingen kan leiden, maar tegelijkertijd gezondheid en welzijn wil bevorderen;
 • Deels onverwachte financiële tekorten binnen het sociaal domein duidelijk maken dat deze transformatie nog onvoldoende heeft gewerkt;
 • Het uittrekken van minder geld voor zorg en ondersteuning op dit moment niet mogelijk lijkt zonder>> nadelige effecten;
 • De consequenties van verdere versobering niet in beeld zijn gebracht en de betreffende doelgroepen en professionals nog maar weinig gelegenheid hebben gehad om van zich te laten horen;

Overwegende dat:

 • Hulp- en zorgbehoevenden niet de dupe mogen worden van de transformatie in het sociaal domein;
 • Niet wenselijk is aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 ingrijpende en verstrekkende maatregelen te nemen in het sociaal domein, onder gelijktijdige intensivering van ander gemeentelijk beleid;
 • Economisch beleid niet verminderd hoeft te worden om het sociaal domein te kunnen ontzien;
 • Er meer geprioriteerd en gereorganiseerd kan worden binnen het economisch beleid, zodat ruimte ontstaat voor nieuw beleid;
 • Behalve via economisch beleid en bereikbaarheid, de kwaliteit en aantrekkelijkheid van onze gemeente ook worden bevorderd door sociale problemen tegen te gaan en door te zorgen voor goede (culturele) voorzieningen en duurzaamheid;

Besluit:

 • Beslispunt 1 van het dictum te wijzigen in: “Het college op te dragen om een programmabegroting 2018-2021 op te stellen, gebaseerd op het scenario ‘Sociale en duurzame keuzes’ zoals vervat in bijgevoegde tabel”;
 • Beslispunt 2 van het dictum te wijzigen in: “De volgende bezuinigingsmaatregelen, ter hoogte van miljoen euro in 2018, vast te stellen vooruitlopend op de programmabegroting 2018-2010:
  • Loon- prijscompensaties subsidies gemeente breed niet toekennen voor 2018 (1,2 miljoen euro);
  • De wijkbudgetten met 100.000 euro te verlagen”;
 • De teksten, tabellen en financiële overzichten in het raadsvoorstel en in de Zomernota 2017 hiermee in overeenstemming te brengen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Amendement verkeerssituatie Mooienhof-Kuipersdijk

22 mei 2017 - Gemeenteraad

Amendement ingediend bij de bespreking van de evaluatie van het verkeerscirculatieplan 2011-2016
Amendement ingediend door PvdA en GroenLinks

Kaart

Op de kaart hieronder zijn de locaties van verschillende onderwerpen die ik als raadslid heb behandeld weergegeven. De locaties zijn steeds gelinkt aan de meest recente inbreng of artikel over het betreffende thema. Algemene onderwerpen die over de gehele gemeente gaan, zoals de woonvisie of kantorennota, zijn niet op de kaart weergegeven.

Laatste tweets

RobinWessels75 Cultuurgesprek politieke partijen bij @KunstNonStop @concordia is begonnen. @AnitaSempel: "GroenLinks hecht veel w… https://t.co/UyG2C4yEUI
16hreplyretweetfavorite
RobinWessels75 @DJEl_Fuego @yarahummels @Agnes_Haveman @jannyjoosten Houtstook veroorzaakt veel luchtvervuiling (met name fijnstof… https://t.co/YlXSXtd0hD
19hreplyretweetfavorite
RobinWessels75 @HermansHoning @yarahummels @Agnes_Haveman @jannyjoosten Inderdaad, zeer frustrerend. Ook voor de lokale politiek.… https://t.co/jvE4K1BH2C
RobinWessels75 Kijk hier het gesprek terug dat #HettyWolf en ik afgelopen woensdag hadden bij @1TEnschede @TCTEnschedehttps://t.co/b3N6WGWYGQ
RobinWessels75 Prachtig artikel dat beschrijft hoe belangrijk het is om te kiezen voor de fietser en de voetganger.… https://t.co/fnAd1211bL
RobinWessels75 RT @GroenLinks053: In het kader van ‘Ik teken voor 80’ #itv80 zijn vanavond om 19.00u in @PakhuisOost onze lijsttrekker Hetty Wolf en @Robi
RobinWessels75 Een droevig begin van de dag, wanneer je hoort dat één van de grootste wetenschappers en meest bijzondere personen… https://t.co/gN7JZgTJ5d
RobinWessels75 RT @amnestynl: Dat schokkende filmpje, die link naar een controversieel artikel of die scherpe spotprent. Durf je daar nog op te klikken al…
RobinWessels75 Wat een gemiste kans! #raad053 kiest toch niet voor een goede balans tussen economie en natuur. @cdaenschede trekt… https://t.co/rMTJgBMhRc
Maart 2018
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1